Повернутись назад

Імовірні сценарії розвитку нафтогазової промисловості в межах Харківської та Донецької областей та відповідний прогноз водовикористання

Проблема довготермінового прогнозування

Прогнозування процесів, які пов’язані з людською діяльністю, передбачає врахування перелічених нижче тенденцій:

  • Локальне зростання політичної та соціальної нестабільності
  • Демографічні зміни, масові міграції, глобальна зростаюча тенденція урбанізації
  • Зростаючий попит на енергоносії, поява нових джерел енергопостачання
  • Зростаюча потреба в прісній воді та продовольстві, а пізніше й у територіях
  • Поява нових технологій, що дозволяють освоювати раніше недоступні ресурси
  • Зростаюче екологічне навантаження на навколишнє середовище в результаті людської діяльності
  • Міжнародна напруженість, конфлікти, війни, тиск на країни третього світу зі сторони глобальних чи локальних домінантів

Розглянувши перелічені вище пункти неможливо передбачити майбутнє з абсолютною точністю. Проте можливо врахувати всі фактори, їх вплив і спрогнозувати декілька сценаріїв розвитку подій в майбутньому.

Згідно з прогнозами попит на такі ресурси як прісна вода, енергоносії та продовольство, за оцінками дослідницьких груп, зросте до 2040 року на 54%, 70% та 50% відповідно.

Прогноз по Харківській області

Песимістичний та базовий сценарії прогнозу пошукового та розвідувального буріння на нафту і природний газ в Харківській області до 2040 р.

Песимістичний варіант базується на існуючій тенденції скорочення обсягів пошуково-розвідувальних робіт. Відповідно, зменшуються об’єми приросту запасів п

Базовий — орієнтований на ситуацію, коли буде зберігатись тенденція до поступового збільшення ГРР та покращення фінансування галузі. Це дасть змогу зберегти видобуток природного газу та нафти.

Запропоновані об’єми буріння свердловин (рис. 19) вимагають збільшення сейсморозвідувальних робіт і сучасних методик, технологій та засобів обробки та інтерпретації отриманої геолого-геофізичної інформації. З врахуванням підвищення ефективності сейсморозвідки передбачається нарощування ефективності пошуково-розвідувального буріння.

Опираючись на статистичні дані та інші фактори, нами прогнозується наступний щорічний приріст виявлених та розвіданих запасів вуглеводнів (рис. 20).

Оптимістичний сценарій прогнозу пошукового та розвідувального буріння на нафту і природний газ в Харківській області до 2040 р.

При прогнозуванні об’ємів пошуково-розвідувального буріння слід враховувати поступове підвищення ефективності польових геофізичних досліджень [8]. Стрімко розвиваються: 3D сейсморозвідка та технології обробки та інтерпретації сейсморозвідувальних матеріалів [9]. Це дасть змогу більш точно визначати місця закладання пошукових свердловин. В перспективі збільшаться проектні глибини всіх категорій свердловин, - тенденція до збільшення глибини пошуково-розвідувального буріння є звичайною світовою практикою по мірі освоювання нафтогазоносних регіонів.

Оптимістичний сценарій базується на тенденціях базового, проте передбачає освоєння та видобуток газу з родовищ і покладів щільних колекторів. Проте, темпи пошуково-розвідувального буріння залежатимуть від суспільної та економічної ситуації в країні, від світових тенденцій щодо збільшення чи зменшення попиту на вуглеводневу сировину та багатьох інших факторів, які досить складно передбачити. При такому сценарії щорічний видобуток природного газу, конденсату і нафти в області спочатку буде зростати, потім, приблизно з 2025 р., – спадати. Це пов’язано ще й з тим, що в Харківській області значна частина об’єму природного газу і конденсату видобувається з найстарішого в регіоні Шебелинківського родовища. Його виснаження не зможе компенсуватись поступовим залученням у розробку невеликих, або дрібних родовищ природного газу, які за базовим сценарієм будуть відкриті у майбутньому.

Перспективи приросту розвіданих видобувних запасів вуглеводнів пов’язують з наявністю суттєвих за обсягами скупчень природного газу в ущільнених гірських породах. Подібні поклади, або скупчення відносять до категорії нетрадиційних джерел вуглеводнів. Для Харківської області пропонується наступний сценарій поступового збільшення обсягів буріння свердловин з метою пошуків та розвідки перспективних скупчень нетрадиційного газу (рис.21).

Активний розвиток геологорозвідувального та експлуатаційного буріння передбачає виявлення комерційно привабливих, значних за запасами скупчень природного газу в нетрадиційних резервуарах на доступних глибинах.

Прогноз по Донецькій області

Прогнозні об’єми буріння на виявлених перспективних об’єктах Донецької області до 2040 року

У зв’язку із складною соціально-політичною ситуацією в регіоні, прогнозування розвитку пошуково-розвідувального та експлуатаційного буріння на території Донецької області виконано нами обмежено, на прикладі виділених 5 перспективних площ (рис.11), - за песимістичним і базовим сценаріями. Значна частина даних для такого прогнозу залучена з результатів дослідницьких. За песимістичним сценарієм найбільш привабливими об’єктами щодо комерційного освоєння є Слов’янська та Торська площі. В межах цих площ є перспективи відкриття покладів природного газу й конденсату в колекторах традиційного типу. На Артемівській ділянці прогнозується наявність газу в ущільнених колекторах. На рис.23 робіт, що були викладені в роботах [13-15] і особливо - в [7]. Автором [7] встановлено, що однією з найбільш перспективних територій є південно-східна частина ДДЗ, де виділяють 28 потенційно продуктивних об’єктів. До найбільш перспективних належать ділянки надр Слов`янської, Артемівської та Торської площ. Нікольська площа і Костянтинівська площа є менш привабливими [7].

Оптимістичний сценарій прогнозу пошукового та розвідувального буріння на виявлених перспективних об’єктах Донецької області до 2014 р.

Оптимістичний сценарій враховує результати пошуково-розвідувальних робіт за попередні роки й певні перспективи щодо відкриття покладів природного газу щільних колекторів. За прогнозною оцінкою УкрДГРІ по південно-східній частині ДДЗ початкові видобувні ресурси вуглеводнів складають близько 135 млн т. ум. палива, їх щільність становить 5–20 тис. т ум. палива/км2. Тому проведення ГРР в межах південно-східної частини ДДЗ є достатньо актуальним [7].

За оптимістичним прогнозним сценарієм приріст запасів і видобутку вуглеводнів в перспективі забезпечать як нові родовища “класичного” типу”, так і виявлені “нетра

В регіоні на даний час підготовлено більш, ніж 20 перспективних об’єктів на природний газ (нафту). На частині цих площ завершаться позитивними результатами буріння пошукових і розвідувальних свердловин. Приріст запасів відбудеться за рахунок розбурювання 5 попередньо розглянутих, додатково – двох перспективних площ – Дубравинської (величина ресурсів природного газу близько 3 млрд. м3) і Західно-Слов’янської, а також – декількох нових площ.

Згідно оптимістичного сценарію за результатами пошуково-розвідувального буріння будуть відкриті поклади вуглеводнів на вище перерахованих перспективних ділянках області.

Порівняння об’ємів буріння за трьома імовірними запропонованими сценаріями на території Харківської та Донецької областей на період з 2016 по 2040 рік

Імовірні сценарії розвитку нафтогазової промисловості в межах Харківської та Донецької областей та відповідний прогноз водовикористання
Запаси та прогнозні ресурси традиційних та нетрадиційних вуглеводнів у Східному нафтогазоносному регіоні України та окремо в Харківській и Донецькій областях Читати >
Тенденції нафтогазовидобувної промисловості Східного нафтогазоносного регіону України Читати >
Прогнози водовикористування Читати >
Водовикористання при бурінні та ГРП, очищення та повторне використання води Читати >
Перелік наукових статей написаних в рамках проекту Читати >
Ознайомитись з повною версією досліджень